Keresztény édesanyák Szent Mónika Közössége

Kedves Édesanyák!

Anyának lenni azt jelenti, szeretni, dolgozni és szenvedni, lélekben szegénynek lenni, mindenben Istentől függeni. Békeszerzőnek, Isten gyermekének lenni. Olykor megmentőnek lenni, mert könnyei és imái által sok anya megmenti férje és gyermeke lelkét.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége 1987-ben világi hívőkből alakult meg Madridban.

Magyarországra 1992-ben hozta el Róna Gábor Jezsuita atya és Kalocsán alakult meg az első közösség, majd később ez lett a magyarországi közösségek központja. Azóta több egyházmegyében is szerveződtek imaközösségek országszerte.  A közösség most ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ez adhatja az apropót, hogy mi is csatlakozzunk a gyermekeikért imádkozó édesanyák sorába. Erről a hivatásról szól a

KERESZTÉNY ÉDESANYÁK SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉGE, melyet, most Monoron is szeretnénk létrehozni.


Közösséghez minden olyan katolikus édesanya, asszony vagy leány csatlakozhat, aki vállalja a napi imádság elvégzését, illetve a havi egyszeri templomban elmondott imát. A napi imát mindenki otthonában végezheti, a közös imádságra pedig a diákmisék során lesz alkalom. 

Később lehetőség lesz imaszándékok kérésére is, most a tanév elején javaslom imádkozzunk gyermekeink zökkenőmentes tanévéért, Isten áldásával kísért tanulmányaiért!

Igény szerint havi egyszer, további beszélgetésekre is lesz lehetőség, egyes kérdések, felvetések csoportos megvitatására, egymás véleményének, tapasztalatainak átadására.

Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?
“Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni” (LK. 18,1)


„MENNYEI ATYÁNK,

minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni. „

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.
– hogy gyermekeink tiszteljék Szent­atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál­- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
– hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
– hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
– hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá­ikkal is.
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
– hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.

Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá­gon át.

Ámen

 

Mária Légió 
Sant’Egidio közösség