Fíliák

MONOR TELEPI TEMPLOM, JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA
MONOR, ADY ENDRE ÚT 94.

Monoron a vasút és az országút közötti terület parcellázása, a házak építése 1908-ban indult meg, amikor Huppert Sándor felosztotta itt elterülő birtokát.” Hamarosan sok ház kezdett épülni, és kialakult az utcahálózat is. A területet Újtelepnek nevezték el. Az ott lakókban felmerült az igény, hogy legyen a közelben iskola, óvoda, és templom. Ezek megvalósulásáért a község vezetését kérték, valamint sokat meg is tettek a létrehozásukért, amiben a Felső tanyai lakosság is támogatta őket.

Erről a Pestvidéki hírek is tudósított 1933. január 1-i számában: “Templomot akarnak Újtelepnek. A monori tanyák népe az újtelepi polgársággal együtt mozgalmat indított, hogy templom épüljön az Újtelepen.” A mozgalmat a reformátusok indították, de a katolikusok is szerettek volna saját templomot. Így az újtelepi elemi iskolában, 1933. július 29-én megalakították az újtelepi katolikus templomépítő bizottságot 36 taggal. “A templom minden valószínűség szerint a Telkes birtokosság földjén, az Erzsébet királyné úttal szemben lesz felépítve.”

Ennek céljára egy hold földet ajánlottak a Telkes birtokossági résztulajdonukból a Schmitter testvérek. Fél év múlva 1934 januárjában a reformátusok is a Telkes birtokossághoz fordultak telekért. Viszont két évig egyik építkezés sem indult el, majd csak 1937 tavaszán fogtak hozzá. A reformátusoké már 1937. május. 9-én tető alatt volt. A katolikusnak, május közepén, Pünkösdhétfőn volt az alapkőletétele, amit Dr. Sandula Imre apátplébános végzett el. Az építészmérnök: Dr. Fábián, az építési vállalkozó: ifj. Kiss István kőműves-mester volt.
1937. október 25: Dr. Sandula Imre megáldja a templomot, hogy a tél folyamán is már lehessen istentiszteletet tartani a hívek részére. 1937. december 24-én volt első éjféli szentmise a berendezett új templomban. A harangot eredetileg az Újtelepi iskolában állították fel. A harangot az iskolától Szládik József fuvarozta 1937. november 6-án, ami egy állványszerű vasharanglábon került elhelyezésre.

A templom felszentelése Jézus szíve tiszteletére történt 1938. április 3-án, Hannauer István Váci püspök, Mocsy Mihály esperes, Sandula Imre plébános és Fónyad Dezső református lelkész jelenlétében. Közel 5 év kellett, hogy a telepi híveknek legyenek saját templomaik, hogy ne kényszerüljenek az elemi iskolában mostoha körülmények közé, vagy ne kelljen bejárni az anyaközség nagytemplomába, hogy Istentiszteleten vegyenek részt. 

Önálló plébániája mindmáig nem alakult, a belvárosi Nagyboldogasszony-plébánia látja el. Minden vasárnap 8-kor mutatanak be misét a Kistemplom falai között, és minden csütörtökön 16.30-tól szentségimádást tartanak Huszthy Tamás akolitus vezetésével.”

Valamint a nagy udvara miatt a belvárosból kijönnek a gyerekek a több játéklehetőség kedvéért. Nyaranta miden vasárnap délután sportdélután tölti be a templomkertet.  Az augusztus 20-i ünnepség keretében már több éve hagyomány egy családi piknikdélután megszervezése. 

Szentmise:
vasárnap: 8:00
Szentségimádás:
csütörtök: 16:30

 

MONORIERDEI MUNKÁS SZENT JÓZSEF KÁPOLNA
MONORIERDŐ, ŐSZ UTCA 17-19.

A községben a kápolna felépülése előtt az iskolában és családi házaknál gyűltek össze a hívek közös imára. Ahogy növekedett a közösség, úgy növekedett a vágy is egy saját “lelki otthon” után. A kommunizmus évei alatt csak “üdülő” címén engedélyezték az egyháznak az építkezést.
A telket 1984-ben kapták. 1986 májusában indult meg az építkezés.A terveket Szauer Tibor építészmérnök készítette. Az építkezést Vér László egyházközségi gondnok irányította. 

A kápolnában 1987 decemberétől minden vasárnap és első pénteken van szentmise. A Kápolna szentelését Marosi Izidor váci püspök 1988. május 13-án végezte. A harangtorony 2003. tavaszán készült el. A 100 kg-os harangot Lengyelországban öntötték. A harang szerelési munkáit Farkas Titusz végezte. A harangot 2003. május 1-én Pásztor Győző kanonok áldotta meg. Minden nap megszólal reggel 8 órakor, délben és este 7 órakor, hogy imára hívja a monorierdei embereket. Az ökumenikus testvériség jegyében, mivel nincs a településen templomuk az evangélikus testvéreknek, vasárnaponként reggel 8-kor istentiszteletet tartanak. 

A kápolna védőszentje: Munkás Szent József. A kápolna búcsúünnepe május 1-én van. 2000-től elkezdődhetett az iskolában a hitoktatás, aminek köszönhetően 30-40 gyermek kapcsolódott a közösséghez. Nyaranta egyhetes napközis tölti be a kápolnát, ami nagy élményekkel szokott záródni.

Hétköznap minden szerdán van találkozója a felnőtt katekumeneknek, illetve a gyermekcsoportoknak játszóház, ministráns foglalkozás és a baba-mama klub találkozója. 

Szentmise: 
vasárnap: 11:00
minden hónap első péntekén: 15:00

 

VASAD RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA
2211 VASAD, IFJÚSÁG UTCA 24.

Vasad községben többségben reformátusok laknak. A falu lakossága 1500 fő, ebből a katolikus népesség 3-400 főt tesz ki. Az elmúlt évszázadban a katolikus népesség inkább tanyán lakott, ezért ott épült számukra egy kis templom, a Bokros kápolna. A harmincas évektől egészen a hetvenes évekig volt itt istentisztelet.

A mezőgazdaság szocialista átszervezése miatt a tanyák megszűntek, az emberek elköltöztek, a templom magára maradt. Sajnos az őrizetlen templom tetőszerkezetét ellopták, és az a nyolcvanas évek elején összedőlt. Így a katolikus hívek templom nélkül maradtak. Az elmúlt évtizedekben többen települtek Vasadra Erdélyből is, sokan közülük katolikus vallásúak.

A lelkipásztori feladatokat Monorról látják el. A kápolna felépítéséig az emberek bejártak a monori katolikus templomba. Kezdetben Vasadon házaknál gyűltek össze a hívek, majd 2003-tól a művelődési házban kéthetenként szentmisére. 15-20 gyermek jár az általános iskolai hittanra. 2004 karácsonyán 50 fő vett részt a pásztorjátékon és a szentmisén.

Ebben a helyzetben alakult ki az igény egy önálló lelki otthon, kis kápolna építésére. A Vasadi Önkormányzat az Ifjúság utcai Búcsú parkban egy kápolna építésére alkalmas telket adományozott a vasadi katolikus közösségnek (filiának). 
A váci megyéspüspök biztatására tervek készültek, amelyet az önkormányzat és az egyházmegye is jóváhagyott. Külföldi és hazai támogatások segítségével, valamint téglajegyek eladásával, gyűjtésekkel, jótékonysági koncerttel sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy megindult az építkezés 2006 őszén. 

2006 karácsonyán Dr. Beer Miklós váci püspök elhelyezte az alapító okiratot egy ünnepélyes szentmise keretében. 
2007. július 1-jén dr. Varga Lajos váci segédpüspök a környékbeli paptestvérek és több száz hívő jelenlétében felszentelte a kápolnát. A kápolna és közösségi ház a mai kor igénye szerint több funkció ellátására is alkalmas. A 160 m2 alapterületű építményben egy több funkciós nagyterem, egy szentségi kápolna és egy hittanterem található. Itt szerdánként este imára és tanításra gyűlnek össze a felnőtt testvérek. 


Szentmisék:

Téli időszámításban vasárnap 16:00
Nyári időszámításban vasárnap 17:00